CONTACT US
605-967-2200
FLA@Faithsd.com
UPCOMING SALES & MARKET REPORTVET SERVICE & SHOT RECORDCONTACT USBUYER REGISTRATIONSALE CALENDARTRUCKING SERVICECATTLE USABULL SALE
CALENDAR

5/13/2019

May 13th Regular Cattle Sale

NAME KIND WEIGHT PRICE
Ben Fox 4 blk hfts 891 107.00
       
Bob Wilkinson 1 blk hft 930 101.00
  4 blk cows 1019 78.00
       
Terry Klein 4 blk hfts 965  98.00
  2 blk cows 1185 75.00
       
Linn Ranch 1 blk hft 1040 95.50
       
Robbi Birkeland 1 blk hft 1000 95.00
       
A&L Dye 4 blk hfts 981 96.00
       
Wade Maher 2 blk hfts 985 95.00
       
Robert & Amy Ulrich 1 blk hft 1065 92.00
  1 blk cow 1095 78.00
       
J&J Christman 3 blk hfts 1070 88.00
       
Lutz Ranch 1 blk cow 1215 75.00
  1 blk cow 1405 68.00
  2 blk cows 1315 66.00
  1 blk cow 1310 65.50
  4 blk cows 1269 63.50
       
Gilbert Angus 1 blk cow 1220 74.00
       
Les Lensegrav  8 blk cows 1564 67.00
  3 blk cows 1623 67.00
       
Keith Gaaskjolen 1 blk cow 1810 68.00
  2 blk cows 1608 64.50
       
O'Connor L&L 17 blk cows 1412 68.50
  3 blk cows 1203 73.00
       
David Fees 1 blk cow 1585 64.50
       
Diamond S Ranch 5 blk cows 1345 68.00
       
Fischbach Land & Cattle 1 blk cow 1250 67.00
       
Diamond S Ranch  1 blk bull 2240 92.00
  2 blk bulls 1768 91.50
       
Clint Holmes 1 blk bull 1620 94.50
       
Floyd Cammack 1 blk bull 1960 88.00
       
J&J Christman  1 blk bull 2229 87.50
       
Bart Bierman 2 blk bulls 2083 90.50