CONTACT US
605-967-2200
FLA@Faithsd.com
UPCOMING SALES & MARKET REPORTVET SERVICE & SHOT RECORDCONTACT USBUYER REGISTRATIONSALE CALENDARTRUCKING SERVICECATTLE USABULL SALE
CALENDAR

3/11/2019

March 11th Regular Cattle Sale & Schauer Angus Bull Sale 

Ben Bachman 2 red hfrs 873 120.00
       
Reder Ranch 4 blk hfts 1016 90.00
       
Dave Lensegrav 3 mixed hfts 1260 86.00
       
Tim Vig 3 blk hfts 1235 75.00
       
Brian Spiel 2 blk & baldy hft 1008 83.00
       
Dayton Spiel 1 blk cow 1370 75.00
       
Russell Simons 2 blk cows 1690 63.75
       
Dennis Hathaway 9 blk cows 1389 63.00
       
Ken Birkeland 1 blk cow 1380 63.00
       
SoDak Angus 2 red bulls 1993 84.00
  1 red bull 2345 82.50
  2 blk bulls 2070 82.00
  1 blk bull 1050 85.00
       
Brady Birkeland 1 blk bull 2020 82.00
       
Gary Peterson 1 blk bull 1725 82.00
       
John Capp 1 blk bull 1855 81.00